A. Kepala Sekolah : Ust. Sholehudin Abu Faiz

  

B. Pendidikan : Ust. Rifaq Ashfiya

  

C. Kesantrian : Ust. Muammar Sulaiman

  

D. Tata Usaha (TU) : Ust. Abu Thalhah

  

E. Paket C : Ust. Anri Sunanto

  

F. Bendahara : Ust. Muh Fatih